REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU OPTIMUM BEAUTY

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego (dalej zwany "Programem") prowadzonego przez Sklep Optimum Beauty (dalej zwany "Sklepem"). Określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, oraz obowiązki Organizatora programu. Organizatorem jest Optimum Beauty M.Rychel Spółka Jawna  z siedzibą w Świdnicy, Kazimierza Wielkiego 10, 58-100 Świdnica wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661795, NIP: 8842773505, REGON 366498580

2. Program jest skierowany do wszystkich zarejestrowanych klientów Sklepu, którzy ukończyli 18 lat i zgodzili się na jego warunki (dalej zwani "Uczestnikami").

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informując o tym Uczestników za pomocą strony internetowej Sklepu. 

§2 Zasady zdobywania punktów

1. Uczestnik otrzymuje punkty lojalnościowe za zakupy w Sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Każdy Uczestnik otrzymuje 50 punktów lojalnościowych za założenie konta w Sklepie.

3. Punkty są przyznawane na konto Uczestnika po realizacji i opłaceniu zamówienia.

4. Punkty są naliczane od kwoty netto zamówionych produktów.

§3 Zasady wymiany punktów

1. Punkty lojalnościowe można wymieniać na produkty dostępne w Sklepie, przy czym minimalna cena produktu, na który można wymienić punkty, wynosi 100 zł.

2. Domyślny współczynnik wymiany punktów na wartość produktu wynosi:

a) Dla klientów detalicznych: 1 punkt lojalnościowy jest równy 0.33 zł.
b) Dla klientów PRO: 
1 punkt lojalnościowy jest równy 0.15 zł.

3. Minimalna liczba punktów, które Uczestnik może wymienić w jednej transakcji, wynosi 500 punktów.

4. Punkty lojalnościowe nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§4 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Programu powinny być zgłaszane mailowo do Sklepu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Programu.

2. Sklep przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w regulaminie Sklepu https://optimumbeauty.pl/content/regulamin

§6 Warunki ogólne

1. Sklep ma prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym momencie, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie w dowolnym momencie, zgłaszając to Sklepowi.

3. Punkty niewykorzystane przez Uczestnika przed rezygnacją z Programu lub jego zakończeniem, przepadają.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Sklep ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach Sklep będzie informował na swojej stronie internetowej.

Product added to compare.